Regulamin hotelu Ekspresja

1. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Pokój w Ekspresji wynajmowany jest na doby.
3. Doba trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
4. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiążę Ekspresji. Ekspresja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
7. Gość Ekspresji nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.
9. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
10. W Ekspresji obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia
następnego.
11. Na terenie Ekspresji, szczególnie w pokojach zabronione jest palenie papierosów i wyrobów tytoniowych.
12. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług mają
obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną; za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
15. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
16. Odpowiedzialność Ekspresji z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Ekspresji regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ekspresji podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Ekspresja ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ekspresji albo zajmują zbyt dużo miejsca.
17. Ekspresja świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcje.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ekspresja przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ekspresja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ekspresji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ekspresji.
20. Ekspresja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ekspresji lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ekspresji lub innych osób przebywających w Ekspresji, albo też w inny sposób zakłócił spokój na terenie obiektu.